GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE & DELIVERY SALE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP

 1. Iedere verkoop wordt afgesloten volgens onze hiernavolgende voorwaarden, met uitsluiting van om het even welke andere. Onze offertes en tarieven zijn zonder verbintenis en voor zover de aangeboden goederen niet verkocht zijn. Zij kunnen op ieder ogenblik, zonder voorafgaand bericht, gewijzigd worden. De prijzen die van kracht zijn op de dag der levering zullen toegepast worden : deze regel geldt evenwel niet voor de leveringen in depot of ze al dan niet gewaarborgd zijn.

LEVERING

 1. Welke ook de bestemming, de leveringswijze, de verkoopsvoorwaarden zijn, de in ontvangstname van het materieel geschiedt voor het vertrek en de levering wordt beschouwd als gedaan zijnde in onze magazijnen.
 2. Onze goederen reizen altijd op risico van de koper: zelfs als zij vrachtvrij verzonden worden. Indien er iets beschadigd is of ontbreekt, moet de bestemmeling klacht indienen bij de vervoerder, en dit volgens zijn reglement.
 3. De gewichten die eventueel in onze catalogussen vermeld zijn, zijn slechts benaderende gewichten.
 4. Daar de leveringstermijn slechts ten titel van inlichting meegedeeld wordt, kan vertraging in de levering, in geen geval aanleiding geven, tot het annuleren van de bestelling, noch tot het opzeggen van de koop, noch tot prijsvermindering, noch tot schadevergoeding, noch tot boete, behalve wanneer het tegenovergestelde uitdrukkelijk aangenomen werd.
 5. In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld brand, overstroming, oorlog, opstand, onderbreking in het vervoer, ongeval, gedeeltelijke of algehele staking, die of onze bevoorrading of onze fabricatie zou vertragen of belemmeren, evenals bij een tekort aan grondstoffen zijn wij geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk. In deze gevallen mag de koper noch de koop opzeggen, noch zich ergens anders bevoorraden voor onze rekening.

BETALING

 1. Iedere verkoop moet bij de levering vereffend worden. De BTW is altijd ten laste van de koper, evenals alle andere bestaande of te scheppen taksen die terugslaan op de verkoop of de inning, evenals de onkosten die hierdoor teweeg­gebracht worden. Onze facturen zijn te Menen aan onze kas betaalbaar. Wij doen geen afstand van dit recht wanneer wij een wissel op de koper trekken of wanneer wij zijn effecten aannemen. De wissels, postkwijtschriften, bank- of postchec­ken brengen noch vernieuwing, noch inbreuk op de plaats van betaling.
 2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder inge­brekestelling het factuurbedrag vermeerderd met de intresten berekend volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 3. De koper zal nooit mogen beroep doen op een reclamatie om de betaling op de vastgestelde vervaldag te weigeren.
 4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12 % zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 5. WRS International bv behoudt zich het recht voor, zelfs nadat de levering gedeeltelijk geschiedde, een waarborgsverhoging te eisen. Een eventuele weigering hiervan geeft ons het recht het overblijvende uit te voeren deel der bestelling te annu­leren.
 6. Wij houden ons het recht voor iedere bestelling te factureren van zodra zij klaar is in onze werkhuizen, indien de koper laattijdig zijn verzendingsonderrichtingen mededeelt.
 7. De koper verbindt er zich toe de goederen welke het voorwerp uitmaken van de verkoop af te nemen op de in het ver­koopscontract voorziene datum. Indien de datum niet uitdrukkelijk in het verkoopscontract wordt vermeld, zal WRS International bv de koper verwittigen per gewone brief of per telefoon. Indien aan dit bericht geen gevolg gegeven wordt binnen de 8 dagen zal hem per aangetekend schrijven over de post een nieuw bericht worden toegezonden, en zal deze laatste datumbepaling voor het afnemen der goederen aanzien worden als overeengekomen op het verkoopscontract zelf.
 8. De verkoop wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van de koper na verloop van de termijn die voor de afhaling is overeengekomen of die werd vastgesteld zoals hoger in artikel 14 bepaald, waarbij WRS International bv gerechtigd zal zijn om een schadevergoeding te vorderen forfaitair vastgesteld op 20 % van de verkoopprijs.
 9. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. In dit geval zal WRS International bv het recht hebben om elke verdere levering op te schorten tot na de volledige betaling of om de waarborgen te eisen die zij nodig acht zonder enig recht op schadevergoe­ding of vertragingsboete in hoofde van de koper.

ONTBINDING EN EIGENDOMSRESERVES

 1. Verkochte goederen blijven eigendom van WRS International bv tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofd­som als in accessoria, zelfs indien de goederen ondertussen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies-, vernietigings- en beschadigingsrisico’s.
 2. Indien de koper al zijn verplichtingen niet naleeft heeft WRS International bv recht het contract te verbreken, het als opge­zegd te beschouwen en over de goederen te beschikken nadat zij de cliënt door een aangetekende brief aangemaand heeft, en deze zonder gevolg gebleven is, de uitvoering van dit recht betekent echter niet dat zij afstand doet van de schadevergoeding waarop zij eventueel recht heeft.
 3. De koper erkent dat de eigendomstitel slechts erkend wordt vanaf het ogenblik van de volledige betaling, met alle gevolgen die deze clausule meebrengt.

WAARBORG

 1. Voor al onze invoergoederen zijn de waarborgen deze die gegeven worden door de buitenlandse fabrieken: wij zijn hun afgevaardigden, belast om de voorziene clausules te doen toepassen wat betreft de duur van de waarborg, het vervangen van de stukken, enz.

De koper is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen, en ons de stukken binnen de 14 dagen voor onderzoek te laten geworden.

De heen- en terugzendingskosten vallen ten laste van de koper.

Wij wijzen onze verantwoordelijkheid af voor wat betreft de gevolgen die zouden kunnen teweeggebracht worden door breuk of iedere andere constructiefout.

Iedere herstelling of verandering aangebracht aan onze goederen buiten onze werkhuizen of zonder voorafgaande toe­stemming heeft onmiddellijk het vervallen van de waarborg tot gevolg.

 1. Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Nadat de goederen in ontvangst en/of gebruik zijn genomen door de koper zullen geen klachten wegens niet-conformiteit of zichtbare gebreken meer aanvaard worden.

Eventuele klachten wegens verborgen gebreken dienen bij aangetekend schrijven en binnen de 60 dagen na levering aan WRS International bv gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken op straffe van niet-ontvankelijk­heid. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in andere toepasselijke wette­lijke bepalingen 60 dagen bedraagt vanaf de datum van de levering. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.

WRS International bv heeft de keuze om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de gebrekkige goederen te vervangen. Onze aansprakelijkheid als verkoper is in elk geval beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeen­komst slaat. Onze firma zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

 1. De totale aansprakelijkheid van WRS International bv zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende goederen gedongen prijs (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van WRS International bv voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, ... is steeds uitgesloten.

BETWISTINGEN

 1. Alle geschillen zullen uitsluitend vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Zowel de interpretatie als de uitvoering van de overeenkomst zullen uitsluitend door het Belgische recht worden beheerst. De nietigheid van één of van meerdere clausules zal nooit de nietigheid van de overeenkomst op zich met zich kunnen meebrengen.
 2. Iedere betwisting en ieder geschil zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondis­sement Kortrijk, zelfs wanneer er verschillende verdedigers zijn, of in geval van incidentiële vordering of beroep op waarborg, behalve wanneer het tegenovergestelde uitdrukkelijk aangenomen werd.
 3. Wij weigeren uitdrukkelijk het toepassen van de algemene aankoopsvoorwaarden die vermeld zijn op de brieven, bestel­bons of andere documenten uitgaande van onze cliënten.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in elk geval beschouwd als zijnde met de hand geschreven en zijn bijgevolg alleen geldig.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

WRS International bv verbindt zich er toe om de persoonsgegevens van haar klanten te verwerken overeenkomstig de toepas­selijke wetgeving inzake de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

WRS International bv doet volgende verwerkingen:

Klantenbeheer: WRS International bv verwerkt uw persoonsgegevens in de context van de uitvoering van het klantencontract, de daaruit vloeiende dienstverlening en de daaruit volgende wettelijke verplichtingen.

Behoudens wettelijke bewaarplicht voor een langere termijn, bewaart WRS International bv deze persoonsgegevens gedurende een termijn van 10 jaar.

Communicatie: WRS International bv verwerkt de persoonsgegevens om de klant op regelmatige basis nieuwsbrieven, brieven omtrent veiligheidsissues van aangekochte goederen en catalogussen te sturen.

De verwerkingsgrondslag is het legitieme belang van WRS International bv, namelijk de vrijheid van ondernemen. WRS International bv heeft een legitiem belang om de klant brieven, nieuwsbrieven en catalogi te sturen over haar werking, producten en dienstverlening.

WRS International bv bewaart deze persoonsgegevens gedurende een periode van maximum 10 jaar na het einde van het klantencontract, behoudens een wettelijke bewaarplicht voor een langere periode.

Rechten van de klant met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 • Het recht op het wissen van zijn persoonsgegevens of de beperking van de hem betreffende verwerking, behoudens de wet­telijke verplichting om de gegevens gedurende een langere periode te bewaren.
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, met inbegrip van het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor doeleinde van direct marketing
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

De uitoefening van deze rechten moet overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en voorwaarden gebeuren.

Contactgegevens : WRS International bv, Krommebeekstraat 44, 8930 Menen, tel 056/22 50 22, contact@wrsinternational.com.

 


 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

VENTE

 1. Toute vente est conclue selon les termes que nous énonçons ci-après et exclut toutes autres conditions. Nos devis et tarifs sont sans engagement dès lors que les marchandises proposées n’ont pas été vendues. Ils peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable. Les prix sont ceux en vigueur le jour de la livraison mais cette disposition ne concerne pas les livraisons effectuées en dépôt, avec ou sans garantie.

LIVRAISON

 1. Quels que soient la destination, le mode de livraison et les conditions de vente, la réception du matériel s’entend à l’expé­dition et la livraison est censée avoir été effectuée dans nos entrepôts.
 2. Nos marchandises voyagent toujours au risque de l’acheteur, même quand elles sont envoyées franc de port. En cas de dommages ou d’absence de marchandises, le destinataire doit formuler une plainte auprès du transporteur suivant ses règles propres.
 3. Les masses parfois mentionnées dans nos catalogues sont approximatives.
 4. Les délais de livraison étant mentionnés à titre d’information, tout retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à l’annulation de la commande, ni à l’annulation de l’achat, une ristourne, un dédommagement ni une pénalité sauf accord contraire expressément convenu entre les parties.
 5. En cas de force majeure comme en cas d’incendie, inondation, guerre, révolte, interruption des transports, accident, grève générale ou partielle de nature à interrompre ou ralentir notre approvisionnement ou notre production, ou encore en cas de carence en matières premières, nous ne sommes nullement responsables et ne portons aucune responsabilité. Dans ces cas-là, l’acheteur ne peut ni annuler l’achat, ni se fournir ailleurs à nos frais.

PAIEMENT

 1. Toute vente est payable à la livraison. La TVA est toujours imputable à l’acheteur ainsi que toutes taxes actuelles ou à venir portant sur la vente ou l’encaissement et les frais occasionnés par ce surcoût. Nos factures sont payables à Menin (Menen), à notre caisse. Nous ne renonçons pas à ce droit en tirant une traite sur l’acheteur ou en acceptant ses effets. Les traites, quittances de la poste, chèques postaux et bancaires ne renouvellent ni ne changent en rien le lieu de paie­ment.
 2. En l’absence de règlement intégral ou en cas de règlement partiel d’une facture à son échéance, le montant de la facture est augmenté de plein droit et sans mise en demeure des intérêts calculés suivant la loi du 2 août 2002 portant lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
 3. L’acheteur ne peut en aucun cas invoquer une réclamation pour refuser le paiement à l’échéance fixée.
 4. En l’absence de règlement intégral ou en cas de règlement partiel d’une facture à son échéance et après une mise en demeure restée sans effet, le solde dû est augmenté de 12 % même si un délai de grâce a été accordé.
 5. WRS International bv se réserve le droit, même après livraison partielle, de requérir une garantie supérieure. Tout refus à ce sujet nous donne le droit de ne pas exécuter le reste de la commande.
 6. Nous nous réservons le droit de facturer toute commande dès sa mise à disposition dans nos entrepôts en cas de trans­mission tardive de la part de l’acheteur des modalités d’expédition.
 7. L’acheteur s’engage à prendre livraison des marchandises faisant l’objet de la vente à la date prévue dans le contrat de vente. En l’absence de date mentionnée explicitement dans le contrat de vente, WRS International bv en informera l’ache­teur par courrier ordinaire ou téléphone. En l’absence de réaction à cette communication dans les huit jours, un nouveau courrier lui est adressé en recommandé et la date qui y figurera sera considérée comme ayant été convenue dans le contrat de vente lui-même.
 8. La vente est annulée de plein droit et sans mise en demeure aux dépens de l’acheteur à l’expiration du délai prévu pour le retrait ou fixé comme mentionné à l’article 14. Du fait d’une telle annulation, WRS International bv est en droit de requérir une indemnisation forfaitaire fixée à 20 % du prix de vente.
 9. En l’absence de règlement intégral ou en cas de règlement partiel d’une facture à son échéance, toutes les sommes restant dues deviennent exigibles de plein droit. Dans ce cas, WRS International bv aura le droit de suspendre toute livraison jusqu’au paiement intégral ou d’exiger les garanties qu’elle estime nécessaires sans droit à une indemnisation ou une pénalité de retard émanant de l’acheteur.

DISSOLUTION ET RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ

 1. Les marchandises vendues demeurent la propriété de WRS International bv jusqu’au paiement intégral du prix de vente, en principal ou accessoires, même quand ces marchandises ont déjà fait l’objet de transformations. Dès que les marchandises ont été livrées, l’acheteur encourt tous les risques de perte, destruction et endommagement.
 2. Si l’acheteur ne respecte pas toutes ses obligations, WRS International bv est en droit de résilier le contrat, de le considérer comme nul et non avenu et de disposer des marchandises après en avoir avisé formellement le client par un courrier recommandé demeuré sans suite. L’exercice de ce droit s’effectue néanmoins sans préjudice de son droit à indemnisation le cas échéant.
 3. L’acheteur accepte que le titre de propriété ne puisse être accordé qu’au moment du paiement intégral avec toutes les conséquences résultant de la présente clause.

GARANTIE.

 1. Pour tous nos biens importés les garanties sont celles données par les usines étrangères : nous sommes leurs représen­tants chargés de faire appliquer les clauses prévues pour ce qui concerne la durée de la garantie, le remplacement des pièces, etc.

L’acheteur est tenu de nous informer immédiatement par écrit et de nous retourner les pièces dans les quinze jours aux fins d’examen.

Les frais d’acheminement et de retour sont imputables à l’acheteur.

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles conséquences occasionnées par une rupture ou tout autre défaut de construction.

Toute réparation ou tout changement apporté à nos marchandises en dehors de nos ateliers ou sans accord préalable entraîne l’annulation immédiate de la garantie.

 1. Toute réclamation relative à la non-conformité ou aux vices apparents doivent faire l’objet d’une réserve écrite sur le bon de livraison par l’acheteur. Le vendeur n’accepte plus de réclamations de la part de l’acheteur concernant la non-conformité ou les vices apparents une fois que ce dernier a réceptionné ou utilisé les marchandises.

Toute réclamation concernant des vices cachés doit être communiquée à WRS International bv dans les 60 jours suivant la livraison avec une description explicite des vices sous peine de non-recevabilité. Les parties conviennent que le court délai dont il est question à l’article 1648 du Code Civil ou dans d’autres textes légaux applicables, correspond à une durée de 60 jours à dater de la livraison. Plus aucune réclamation n’est prise en compte une fois passé ce délai.

WRS International bv peut choisir de résilier le contrat ou de remplacer les marchandises défectueuses. Notre respon­sabilité de vendeur est limitée dans tous les cas à la valeur maximale des marchandises qui font l’objet du contrat. Notre société ne pourra pas être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects.

 1. La responsabilité totale de WRS International bv, pour les vices visibles comme pour les vices cachés, est limitée à l’indem­nisation des dommages directs jusqu’à hauteur du montant du prix convenu pour les marchandises concernées (T.V.A. non comprise). La responsabilité de WRS International bv pour les dommages indirects, dont les dommages consécutifs, la perte de bénéfice, les économies perdues et la stagnation de l’activité de l’entreprise, … est toujours exclue.

LITIGES

 1. Le droit belge est d’application exclusive à tous les litiges. Tant l’interprétation que l’exécution du contrat seront régies exclusivement par le droit belge. La nullité d’une ou de plusieurs clauses du contrat n’entraînera jamais l’invalidité du contrat intégral.
 2. En cas de litiges, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Kortrijk (Courtrai) sont compétents, y compris en présence de défendeurs multiples, en cas de demande incidente ou d’appel sur garantie sauf accord contraire exprès.
 3. Nous refusons expressément l’application des conditions d’achat figurant dans les lettres, bons de commande et autres documents émanant de nos clients.

Nos conditions de vente générales sont censées avoir été rédigées manuscritement et sont donc seules valables.

TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES

WRS International bv s’engage à traiter les données personnelles de ses clients conformément à la législation applicable relative au traitement des données personnelles, y compris jusqu’au 25 mai 2018, la Loi du 8 Décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données personnelles et à partir du 25 mai 2018 le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement euro­péen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données).

WRS International bv traite les données personnelles aux fins suivantes :

La gestion des clients : WRS International bv traite vos données personnelles dans le cadre de l’exécution du contrat client, ainsi que des services et des obligations légales qui en résultent.

WRS International bv garde ces données à caractère personnel pendant une période de 10 ans, sous réserve d’une période de conservation légale plus longue.

Communication : WRS International bv traite les données personnelles pour envoyer régulièrement à ses clients des bulletins d’infor­mation, des courriers sur des problèmes de sécurité des biens achetés et des catalogues.

La base de traitement est l’intérêt légitime de WRS International bv, à savoir la liberté d’entreprendre. WRS International bv a un intérêt légitime à envoyer au client des courriers, des bulletins d’information et des catalogues sur son fonctionnement, ses pro­duits et ses services.

WRS International bv garde ces données personnelles pour une période maximale de 10 ans après la fin du contrat client, sous réserve d’une période de conservation légale plus longue.

Droits du client en ce qui concerne le traitement de ses données personnelles :

 • Le droit à l’effacement de ses données personnelles ou la limitation du traitement de ses données, à l’exception de l’obligation légale de conserver les données pour une période plus longue.
 • Le droit d’opposition au traitement, y compris le droit d’opposition au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing direct
 • Le droit à la portabilité des données à caractère personnel
 • Le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de surveillance

L’exercice de ces droits doit se faire conformément aux exigences et conditions légales.

Contact : WRS International bv, Krommebeekstraat 44, 8930 Menen, tél. 056/22 50 22, contact@wrsinternational.com.

 


 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY

SALE

 1. Each sale is concluded in accordance with our terms and conditions below, to the exclusion of any others. Our quotations and prices are not binding as far as the goods offered have not been sold. They are subject to change at any time without notice. The prices are those in force on the day of delivery, but this provision does not apply to deliveries made on deposit, with or without security.

DELIVERY

 1. Irrespective of the destination, method of delivery, terms and conditions of sale, acceptance of the equipment shall take place prior to departure and delivery shall be deemed to have been made in our warehouses.
 2. Our goods are always carried at the buyer’s risk: even if they are shipped carriage paid. If any items are damaged or missing, the recipient must lodge a complaint with the carrier in accordance with the latter’s regulations.
 3. Any weights mentioned in our catalogues are approximate weights only.
 4. Delivery times are mentioned for information purposes only and any delay in delivery may under no circumstances give rise to the cancellation of the order, nor to the cancellation of the purchase, a rebate, compensation or penalty unless otherwise expressly agreed between the parties.
 5. We shall in no way be responsible or liable in the event of a case of force majeure, such as fire, flood, war, insurrection, interruption of transport, accident, partial or total strike, which would delay or hinder our supply or our manufacturing, as well as in the event of a shortage of raw materials. In these cases, the buyer may neither cancel the purchase nor obtain supplies elsewhere on our behalf.

PAYMENT

 1. Each sale must be settled at the time of delivery. VAT is always payable by the buyer, along with any other existing or future taxes relating to the sale or to collection and expenses incurred as a result of this extra cost. Our invoices are payable at our cashier’s office in Menin (Menen). We do not waive this right when we draw a bill of exchange on the buyer or when we accept the securities of the latter. Bills of exchange, postal drafts, bank or postal cheques do not replace or in any way alter the place of payment.
 2. In the event of total or partial non-payment of an invoice on the due date, the amount of the invoice shall, automatically and without notice of default, be increased by interest calculated in accordance with the Law of 2 August 2002 on combating late payment in commercial transactions.
 3. The buyer may never rely on a complaint to refuse payment on the set due date.
 4. In the event of total or partial non-payment of an invoice on the due date, after unsuccessful notice of default, the debt balance will be increased by 12%, even if grace periods are granted.
 5. WRS International bv reserves the right, even after partial delivery, to demand an increase in the amount of the guarantee. Any refusal to do so entitles us to cancel the remaining part of the order.
 6. We reserve the right to invoice any order as soon as it is made available in our warehouses in the event of late transmission of shipping instructions by the buyer.
 7. The buyer undertakes to purchase the goods that are the subject of the sale on the date stipulated in the sales contract. If the date is not explicitly mentioned in the sales contract, WRS International bv will inform the buyer by ordinary letter or by telephone. In the absence of a reaction to this letter within eight days, a new letter shall be sent by registered mail and the date appearing therein shall be deemed to have been agreed upon in the contract of sale itself.
 8. The sale shall be dissolved automatically and without notice of default to the detriment of the buyer after expiry of the period agreed for collection or determined as stipulated in Article 14, and WRS International bv shall be entitled to claim compensation fixed at 20% of the sales price.
 9. In the event of total or partial non-payment of an invoice on the due date, all other amounts still due shall automatically become due and payable. In this case, WRS International bv shall be entitled to suspend any further delivery until full payment has been made or to demand the guarantees it deems necessary without any right to compensation or penalty for delay on the part of the buyer.

DISSOLUTION AND RESERVATION OF OWNERSHIP

 1. Goods sold remain the property of WRS International bv until full payment of the sales price (principal and ancillary costs), even if the goods have been processed in the meantime. Once the goods have been delivered, the buyer bears all risks of loss, destruction and damage.
 2. Should the buyer fail to comply with all of its obligations, WRS International bv has the right to terminate the contract, to consider it as terminated and to dispose of the goods after it has served notice on the client by registered letter, and the client has failed to comply; however, the exercise of this right does not mean that WRS International bv waives the compensation to which it may be entitled.
 3. The buyer acknowledges that the title is only recognised from the moment of full payment, with all the consequences that this clause entails.

GUARANTEE

 1. For all our imported goods, the guarantees are those given by the foreign factories: we are their representatives responsible for enforcing the clauses concerning the duration of the guarantee, the replacement of parts, etc.

The buyer is obliged to notify us immediately in writing, and to allow us to examine the parts within 14 days.

Costs of forwarding and returning goods are to be borne by the buyer.

We decline responsibility for the consequences that could be caused by breakage or any other manufacturing defect.

Any repair or modification made to our goods outside of our workshops or without prior permission will immediately result in the forfeiture of the warranty.

 1. Any complaints regarding non-conformity or visible defects must be formulated in writing by the buyer through a reservation on the delivery note. After receipt and/or use of the goods by the buyer, no further complaints for non-conformity or visible defects will be accepted.

Any complaints due to hidden defects must be sent by registered letter to WRS International bv within 60 days after delivery with a clear description of the defects at the risk of being inadmissible. The parties agree that the short period referred to in article 1648 of the Belgian Civil Code or in other applicable legal provisions is 60 days from the date of delivery. No complaints will be accepted after this period.

WRS International bv has the choice of either dissolving the contract or replacing the defective goods. Our liability as seller is in all circumstances limited to a maximum of the value of the goods covered by the contract. Our company cannot be held liable for direct or indirect damage.

 1. The total liability of WRS International bv for both visible and hidden defects is limited to compensation of the direct damage up to a maximum of the amount of the price agreed for the goods in question (excluding VAT). The liability of WRS International bv for indirect damages, including consequential damages, loss of profit, lost savings and damage due to business stagnation, etc. is always excluded.

DISPUTES

 1. All disputes shall be governed exclusively by Belgian law. Both the interpretation and the execution of the contract shall be governed exclusively by Belgian law. Should one or more clauses become null and void, this shall never result in the whole agreement becoming null and void.
 2. Any dispute or litigation will be submitted exclusively to the courts of the judicial district of Kortrijk, even if there are several defenders, or in the event of an incidental claim or recourse to a guarantee, unless the opposite has been expressly accepted.
 3. We expressly refuse to apply the general terms and conditions of purchase set out in the letters, order forms or other documents emanating from our customers.

Under all circumstances, our general terms and conditions of sale are considered to be written out by hand and accordingly, they alone are valid.

PROCESSING OF PERSONAL DATA

WRS International bv undertakes to process the personal data of its customers in accordance with the applicable legislation on the processing of personal data, including, until 25 May 2018, the Law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data and, from 25 May 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

WRS International bv processes the following data:

Customer management: WRS International bv processes your personal data in the context of the execution of the customer contract, the resulting service and the resulting legal obligations.

Subject to a legal retention obligation for a longer period of time, WRS International bv retains these personal data for a period of 10 years.

Communication: WRS International bv processes personal data in order to send customer newsletters, letters on safety issues relating to purchased goods and catalogues, on a regular basis.

The reason on which processing is based is the legitimate interest of WRS International bv, i.e. the freedom to conduct business. WRS International bv has a legitimate interest in sending the customer letters, newsletters and catalogues about its operations, products and services.

WRS International bv retains this personal data for a maximum period of 10 years after the end of the customer contract, subject to a legal retention obligation for a longer period.

Customer rights with regard to the processing of their personal data:

 • The right to the deletion of their personal data or the limitation of processing of their personal data, subject to the legal obligation to retain the data for a longer period of time.
 • The right to object to the processing, including the right to oppose the processing of their personal data for direct marketing purposes.
 • The right to data portability.
 • The right to lodge complaints with a supervisory authority.

These rights must be exercised in accordance with legal formalities and conditions.

Contact details: WRS International bv, Krommebeekstraat 44, 8930 Menen, tel 056/22 50 22, contact@wrsinternational.com.